Obchodní podmínky

Přepravní a zasílatelské podmínky

 

Tyto přepravní a zasílatelské podmínky dle ust. § 1751 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění jsou nedílnou součástí potvrzené objednávky přepravy (přepravní smlouvy) společnosti IMPERIAL Logistics, spol. s.r.o. a platí pro vnitrostátní a mezinárodní přepravu zboží obstaranou společností IMPERIAL Logistics, spol. s.r.o. a jsou platné a účinné od 1.1.2016.

 

Čl. 1 – Právní předpisy upravující přepravní podmínky

Předpisy upravující přepravní podmínky s platností pro ČR (vnitrostátní):

Zákon č. 98/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“).

Vyhláška MZV č. 11/1975 Sb., o Úmluvě o přepravní smlouvě v mezinárodní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě CMR.

Mezinárodní úmluva o dodacích podmínkách v mezinárodní dopravě (INCOTERMS).

 

Čl. 2 – Objednání přepravy, odběr zásilky, nakládka, vykládka

Zákazník, objednavatel nebo odesilatel (dále jen souhrnně jako „příkazce“) objednává přepravu zásilky v zakázkové kanceláři zasílatele IMPERIAL Logistics, spol. s.r.o. (dále jen „IMPERIAL Logistics“), a to telefonicky, faxem, elektronickou poštou, osobně nebo jakýmkoli jiným vhodným způsobem v běžné pracovní době od 7,00 do 17,00 hodin od pondělí do pátku. IMPERIAL Logistics zajišťuje výběr vhodného dopravce, zaručujícího splnění podmínek přepravy stanovených příkazcem a požadované termíny nakládky a vykládky zásilky a uzavírá s vybraným dopravcem přepravní smlouvu. Přepravní smlouva je uzavřena okamžikem prokazatelného doručení dopravcem potvrzené objednávky společnosti IMPERIAL Logistics, a to obvykle formou vrácené faxové zprávy (objednávky) nebo jiným vhodným, prokazatelným a pochybnosti nevzbuzujícím způsobem. Potvrzení objednávky musí obsahovat minimálně tyto náležitosti: RZ vozidla a návěsu, jméno a příjmení řidiče vozidla, kontaktní tel. číslo pro operativní pokyny. Dopravce převezme zásilku dle dohody s příkazcem v termínu uvedeném na objednávce s tím, že doručená bude v termínu určeném příkazcem (dále jen „dodací lhůta“).

Dodací lhůta plyne pouze v pracovní dny. Výjimkou, ovlivňující dodací lhůty jsou okolnosti, které nemůže zasilatel a dopravce ovlivnit, tzv. vyšší moc, tedy i živelné pohromy, stávky, výluky apod. Dodací lhůta k doručení převzaté zásilky je 24 hodin (expresní zásilky) nebo 5 dní (ostatní zásilky). Dodací lhůta počíná běžet od 17. hodiny dne, kdy byla zásilka převzata k přepravě.

Přepravy do a ze zahraničí podléhají odlišnému dodacímu režimu, lišícímu se podle země příjemce zásilky nebo příkazce dle místně příslušných podmínek (jiné státní svátky a překážky v dopravě – např. celní, v porovnání s podmínkami v České republice). Z těchto důvodů se uvedené mezinárodní přepravy řeší osobními dohodami případ od případu. Pro přepravy do a ze zahraničí platí dodací lhůta do 24 hodin od ukončení celního řízení.

Příkazce musí podat zásilku k přepravě v takovém obalu, jaký uvádějí platné normy na přepravu zásilek v nákladní dopravě, tj. v přepravních obalech odpovídajících nárokům přepravy (otřesy, běžné znečištění, kontakt s jinou zásilkou, prašnost, hlučnost, teplotní výkyvy, apod.) K přepravě se nepřijímá nedostatečně nebo oproti obchodním zvyklostem neobvykle zabalené zboží, zboží zvláštní ceny (peníze, ušlechtilé kovy, umělecké předměty), nepojištěné dokumenty mimořádné hodnoty, zvířata, zboží podléhající řízenému teplotnímu režimu a nebezpečné zboží dle ADR. Pokud si zákazník – příkazce přeje přepravit zboží, které neodpovídá podmínkám předchozího odstavce, může IMPERIAL Logistics takovou přepravu se zákazníkem – příkazcem projednat a zajistit, avšak mimo rámec těchto podmínek a též za jiných cenových podmínek.

Příjemce zásilky je povinen překontrolovat zásilku podle údajů uvedených v přepravním listu (dále jen „PL“) a neporušenost jejího obalu. Na toto je řidič povinen příjemce zásilky upozornit.

Dopravce za podmínky neporušeného a nepoškozeného obalu neodpovídá za stav a úplnost obsahu zásilky.

Příkazce do PL uvádí pouze takové údaje, které jsou v přepravním systému kontrolovatelné běžným způsobem. Z tohoto důvodu údaje týkající se vnitřního obsahu nebo kvality obsahu zásilky, o kterých se systém a dopravce nemají možnost přesvědčit, nezavazují systém a dopravce z hlediska jejich odpovědnosti.

Zasílatelství se řídí především ustanoveními § 2471 a násl. (zasílatelství) občanského zákoníku, v ostatním se na zasílatelství použijí přiměřeně ustanovení o komisi dle § 2455 a násl. (komise) občanského zákoníku.

Podmínky a povinnosti dopravce k objednávce dopravy jsou následující:

Na základě přepravní smlouvy a těchto přepravních a zasílatelských podmínek se dopravce zavazuje přepravit převzatou zásilku od příkazce podle podmínek uvedených v přepravní smlouvě a v těchto přepravních a zasílatelských podmínkách a příkazce se zavazuje zaplatit dopravci sjednané přepravné. Právní vztahy neupravené smlouvou o přepravě ani těmito přepravními a zasílatelskými podmínkami se při přepravě věci ve vnitrostátní silniční nákladní dopravě řídí mezi příkazcem a dopravcem ustanoveními § 2555 a násl. (přeprava věcí) občanského zákoníku.

Dopravce je povinen pro případ vzniku škodní události při přepravě zásilky mít sjednáno platné pojištění odpovědnosti silničního dopravce eliminující rizika spojená s vnitrostátní a mezinárodní přepravou.

Pojistná ochrana se musí vztahovat i na pohřešování zásilky či její části.

Dopravce je povinen přistavit k nakládce technicky způsobilé vozidlo, které je rovněž způsobilé pro bezpečnou přepravu svěřené zásilky.

Řidič je povinen být přítomen na nakládce a provést evidenční kontrolu zjevného stavu zásilky a jejího obalu, jakož i správnosti údajů v dodacím listu o početním stavu zásilky. Není-li řidič připuštěn k nakládce, je povinen bezodkladně o tom vyrozumět svého dopravce, vyžádat si jeho dispozice a učinit o této skutečnosti zápis do záznamu o provozu vozidla či dodacího listu a tento zápis si nechat potvrdit příkazcem.

Dopravce je povinen písemně a prokazatelně upozornit IMPERIAL Logistics na poznatelnou vadu obalu/balení při převzetí zásilky k přepravě či na zjevnou nesprávnost údajů uvedených v dodacím listu, stejně jako na zjevné okolnosti při nakládce, které by mohly způsobit škodu na přepravovaném nákladu.

Při odstavení vozidla v průběhu přepravy je řidič povinen zvolit místo k parkování a zabezpečení vozidla s nákladem tak, aby splnil závazky dopravce k odvrácení škodné události, sjednané v pojistné ochraně v rámci odpovědnostního pojištění dopravce.

Jakékoliv poruchy v průběhu přepravy, ohrožení zásilky, zdržení přepravy, škodné události, či překážky v ukončení přepravy a vydání zásilky je řidič neprodleně povinen ohlásit svému dopravci a ten je povinen informovat IMPERIAL Logistics a vyžádat si její pokyny.

Bez souhlasu IMPERIAL Logistics nesmí být k nákladu nic doloženo nebo zboží přeloženo na jiné vozidlo.

Uzavřít přepravní smlouvu se subdopravcem je dopravce oprávněn jen po předchozím souhlasu IMPERIAL Logistics a za předpokladu, že jde o způsobilého dopravce dle platných právních předpisů, uzavřené smlouvy o přepravě a těchto přepravních a zasílatelských podmínek, jehož odpovědnost je řádně pojištěna.

Pro případ porušení výše uvedených povinností dopravcem, respektive řidičem, za kterého dopravce odpovídá, včetně nepřistavení vozidla k nakládce nebo nedodržení termínu nakládky se sjednává smluvní pokuta ve výši přepravného. Případný nárok příkazce ani IMPERIAL Logistics na náhradu škody tím není dotčen.

Ochrana zájmů IMPERIAL Logistics i příkazce a zákaz konkurenčního jednání dopravce v neprospěch IMPERIAL Logistics nebo příkazce jsou sjednány pod sankcí smluvní pokuty ve výši 10-ti násobku přepravného.

Případné vícenáklady, jako zdržné, respektive stojné jsou kryty v rámci sjednaného přepravného, pokud se IMPERIAL Logistics s dopravcem nedohodne jinak.

Řidič je povinen být přítomen na vykládce a společně s příjemcem zásilky zjistit zjevný stav zásilky a početní soulad s údaji v dodacím listu. Případné nesrovnalosti musí být avizovány IMPERIAL Logistics a o této skutečnosti musí být sepsán škodní protokol za přítomnosti nestranné osoby.

Nárok na přepravné vzniká řádným provedením přepravy a předáním nákladu příjemci. Termín splatnosti přepravného činí 60 dní po obdržení faktury dopravce, spolu s originálem dodacího listu potvrzeného příjemcem zásilky.

Přepravní smlouva je platně uzavřena i bez zpětného písemného potvrzení objednávky a to v celém rozsahu, včetně těchto přepravních a zasílatelských podmínek, pokud dopravce přistavil vozidlo k nakládce.

 

Čl. 3 – Přepravní list, přepravné, způsob platby

Zásilky jménem IMPERIAL Logistics přebírají smluvní dopravci na základě písemných dokladů příkazce (přepravní list – PL) a objednávky IMPERIAL Logistics. PL při předání zásilky příkazce potvrdí.

V případě, že odesilatel hradí přepravné, je řidič přebírající zásilku, za kterého odpovídá dopravce, oprávněn převzít platbu v hotovosti jménem IMPERIAL Logistics na základě potvrzeného daňového dokladu. Stejně tak předchozí věta platí v případě, že přepravné platí příjemce zásilky, včetně výběru dokumentárního inkasa (dobírky), kdy doručující řidič, za kterého odpovídá dopravce, postupuje obdobně.

Přepravné a případné jiné poplatky se hradí u soukromých osob v hotovosti. U právnických a podnikajících fyzických osob v hotovosti nebo fakturou dle uzavřené smlouvy. V případě, že plátcem je příjemce zásilky, pak příjemce zásilky platí přepravné a případné jiné poplatky na základě PL a vyúčtování, které mu při doručení zásilky předloží IMPERIAL Logistics.

 

Čl. 4 – Reklamace, uplatňování práv na náhradu škody

IMPERIAL logistics je pojištěna z titulu zasilatelské a přepravní smlouvy u svého pojišťovacího ústavu. Každá zásilka převzatá pro přepravu v systému IMPERIAL Logistics je pojištěna do výše 1.000.000 Kč. Zásilky vyšší hodnoty lze připojistit prostřednictvím obchodní kanceláře IMPERIAL Logistics

Reklamace je možné podat pouze písemně v zakázkové kanceláři IMPERIAL Logistics.

V reklamaci musí oprávněný vymezit své požadavky a stručně je zdůvodnit. Musí připojit doklady opravňující jeho nárok a doložit správnost požadované náhrady škody. Lhůty na uplatnění práv z titulu náhrady škody vyplývají z ustanovení § 2569 občanského zákoníku  a jsou závazné pro všechny přepravy v systému IMPERIAL Logistics. V případě pozdního doručení zaviněného dopravcem, může příkazce požadovat slevu ve výši 10 % z ceny přepravného za každý den prodlení až do výše zaplaceného přepravného. Jestliže by pozdním doručením zásilky mohla vzniknout škoda, odpovídá za ni dopravce pouze v případě, že byl nejpozději při převzetí zásilky na možnost vzniku škody při pozdním doručení zásilky prokazatelně písemně upozorněn.

Při reklamaci vad přepravy zprostředkovávané IMPERIAL Logistics u dopravce se IMPERIAL Logistics řídí a postupuje podle zásad uvedených v předchozím odstavci.

Ostatní práva a povinnosti vzniklé z uzavřených přepravních smluv se v oblasti reklamace a uplatňování práv na náhradu škody řídí platným právním řádem, především pak § 2566 a násl. (náhrada škody) občanského zákoníku.

Reklamace se v případě přeprav s mezinárodním prvkem řídí předpisy CMR viz níže.

 

Čl. 5 – Reklamace dle CMR

Jakmile příjemce zásilky převzal zásilku bez toho, že spolu s dopravcem náležitě zjistil její stav nebo dopravci neoznámil výhrady s uvedením všeobecných údajů o povaze ztráty nebo poškození nejdéle při převzetí zásilky, jde-li o ztráty nebo poškození zjevně znatelné, a nejdéle do 7 dnů ode dne vydání zásilky, jde-li o ztráty a poškození zjevně neznatelné, předpokládá se, pokud se neprokáže opak, že dostal zásilku ve stavu, uvedeném v přepravním (nákladním) listě. Pokud jsou ztráty nebo poškození zjevně znatelné, musí být výhrady uvedeny a doručeny dopravci písemně.

Jakmile příjemce zásilky její stav spolu s dopravcem náležitě a bez výhrad zjistil, je proti výsledku tohoto zjištění přípustné dokazovat opak jen tehdy, pokud jde o ztráty a škody zjevně neznatelné a současně pokud příjemce zásilky oznámil dopravci výhrady s uvedením všeobecných údajů o povaze ztráty nebo poškození nejdéle do 7 dnů po tomto zjištění, nepočítaje v to neděle a Českou republikou uznané svátky.

Nárok na náhradu za překročení dodací lhůty lze uplatnit jen tehdy, pokud dopravce, nebo IMPERIAL Logistics obdržel písemnou výhradu do 21 dnů poté, co byla zásilka vydána do dispozice příjemce zásilky.

Zásilku lze považovat za ztracenou, nebyla-li vydána do 30-ti dnů po uplynutí sjednané lhůty, a pokud nebyla lhůta sjednána, do 60-ti dnů od převzetí zásilky dopravcem k přepravě.

Den vydání zásilky nebo podle okolností den zjištění stavu zásilky nebo přijmutí zásilky příjemcem, se do lhůt zde uvedených nezapočítává.

 

Čl. 6 – Ochrana osobních údajů 

Správcem osobních údajů je IMPERIAL Logistics, spol. s.r.o., IČO 274 86 231, Bradlecká 387, 507 13 Železnice (dále jen „správce“). Statutárním orgánem jsou jednatelé společnosti.

Osobní údaje příkazců a dopravců, které správce získá, budou zpracovány pro účely provádění přepravy a vedení účetnictví, popř. pro marketingové účely, a to po dobu nezbytně nutnou, nejdéle však po dobu 10 let. Po této době budou osobní údaje příkazců a dopravců uchovávány pouze pro účely archivnictví v rozsahu stanoveném příslušnými právními předpisy.

Poskytnutí osobních údajů příkazců a dopravců je nezbytné k uzavření a splnění smlouvy o přepravě. Zároveň je dán zákonný požadavek, jelikož je povinností správce vést příslušné záznamy pro účely stanovené zák. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu.

K marketingovým účelům pak správce provádí zpracování osobních údajů, protože toto zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce. Správce má za to, že příkazci a dopravci, jejichž osobní údaje jsou zpracovávány k marketingovým účelům, mají přiměřené očekávání, že je bude správce s marketingovými nabídkami kontaktovat a jejich osobní údaje k těmto účelům používat. Pokud příkazce nebo dopravce vznese námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již jeho osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

Pro výše uvedené účely je poskytnutí osobních údajů dobrovolné. V případě jejich neposkytnutí však nelze uzavřít smlouvu o přepravě ani tuto přepravu provést.

Nezbytné osobní údaje budou ze strany správce předávány pouze orgánům finanční správy nebo jiným příslušným orgánům, a to v případech, kdy tak ukládá zvláštní zákon. Dále budou osobní údaje předávány ke zpracování zpracovatelům, kteří se správci zaváží k dodržování zásad ochrany osobních údajů v rozsahu požadovaném správcem nebo právním řádem Unie a ČR, těmito zpracovateli jsou zejména externí účetní, správce používaného softwaru, dopravci v rozsahu nutném k provedení přepravy.

Příkazci i dopravci mají právo požadovat po správci přístup k vlastním osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popř. omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů.

Příkazci i dopravci mají právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Při zpracování osobních údajů správcem nedochází k automatizovanému rozhodování či zpracování, které by spočívalo v použití osobních údajů k hodnocení některých aspektů osoby příkazce nebo dopravce. Zpracování osobních údajů je prováděno manuálně pomocí elektroniky.

V případě, že by se správce po dobu uchovávání osobních údajů rozhodl tyto osobní údaje zpracovávat pro jiný účel, než pro který byly shromážděny, je povinen o tomto jiném účelu i dalších souvisejících skutečnostech vždy předem informovat příkazce i dopravce a postupovat v souladu s platnou legislativou.

 

Všeobecná ustanovení

Tyto přepravní a zasílatelské podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené přepravní smlouvy. Jsou platné pro všechny právní vztahy, vzniklé v rámci poskytovaných služeb IMPERIAL Logistics. Jsou zpracovány v souladu s platným právním řádem České republiky, jejich plné znění se zveřejňuje současně na webových stránkách IMPERIAL Logistics, je vyvěšeno v její zakázkové kanceláři v sídle společnosti a také je ve stručné podobě součástí objednávky. Všechny subjekty, které navazují právní vztahy v rámci služeb IMPERIAL Logistics berou tyto podmínky na vědomí a zavazují se je dodržovat.

V případě přepravy zásilky v navazující zahraniční přepravě tvoří tyto podmínky součást ložní listiny přepravního listu CMR, v tomto případě se veškerá práva a reklamace řídí Úmluvou CMR.

Veškeré spory týkající se plnění poskytovaných podle těchto přepravních a zasílatelských podmínek se smluvní strany zavazují řešit především vzájemným jednáním a dohodou. Nebude-li dosaženo dohody, má kterákoli smluvní strana právo obrátit se na soud. Místně a věcně příslušnými pro takové případy jsou obecné soudy IMPERIAL Logistics, konkrétně Okresní soud v Jičíně popř. Krajský soud v Hradci Králové, nestanoví-li zákon jinak.

 

 

gdpr-image
Tyto webové stránky používají k poskytování svých služeb soubory Cookies. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů Cookies.